Noteikumi

Izmantojot EKASE interneta veikala tīmekļa lappusi, ir saistoši sekojoši noteikumi, kas nosaka attiecības starp SIA EKASE , reģistrācijas numurs 50103833371, juridiskā adrese: Šampētera iela 131, Rīga, LV-1046, Latvija (turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS) un personu (turpmāk tekstā PIRCĒJS) kura veic pirkumu interneta veikalā www.ekase.lv

Lejupielādēt SIA Ekase interneta veikala pirkuma un piegādes noteikumus.

Publisko pasākumu apmekējuma noteikumi ir atkarīgi no varasiestāžu izdotiem noteikumiem un lēmumumiem, kā arī no pasākumu organizatoru izdotiem pasākumu iekšējās kārtības noteikumiem, kas epidemioloģiskās situācijas dēļ var neprogronzējami mainīties. Organizatora izdotie noteikumi ir meklējami katra individuālā pasākuma lapā. Iegādājoties biļeti, tiek pieņemts, ka apmeklētājs ir iepazinies ar šiem noteikumiem un apņemas tos ievērot.

 

1. EKASES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1.1. PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par EBIĻEŠU, PREČU un MP3 tirdzniecību.

1.2. Pirkumus iespējams veikt jebkurā diennakts laikā. PREČU pasūtījumi tiek apstrādāti  darba dienās no 10:00 līdz 17:00. Pēc PRECES pasūtījuma saņemšanas PĀRDEVĒJS nosūta PIRCĒJAM apstiprinājuma e-pastu uz PIRCĒJA norādīto e-pasta adresi.

1.3. PIRCĒJS, izmantojot interneta veikalu EKASE EBIĻEŠU, PREČU un/vai MP3 iegādei apliecina, ka 

- neiebilst, ka konkrētās personas norādītā kontaktinformācija tiek izmantota EKASE interneta veikala jaunumu un/vai paziņojumu nosūtīšanai;

- ir 18 gadus vecs, pilnu atbildību nesoša persona (7-18 gadus vecām personām ar ierobežotu atbildību ir nepieciešams pilnu atbildību nesošas personas apstiprinājums, ka viņam ir dotas tiesības izmantot EKASE interneta veikalu); 

- ir juridiska persona, kuras pārstāvim ir visas tiesības šīs juridiskās personas vārdā izmantot EKASE interneta veikalu un uzņemties šīs juridiskās personas saistības; 

- konkrētā persona ievēro un pilda EKASE interneta veikala noteikumus; 

- neizmanto EBIĻEŠU, PREČU un/vai MP3 iegādei trešās personas maksājuma karti.

1.4. PIRCĒJS labprātīgi sniedz ziņas par sevi, kuras ir nepieciešamas pirkuma veikšanai EKASE interneta veikalā. PĀRDEVĒJS garantē sniegtās informācijas konfidencialitāti. Pirkuma veikšanai PIRCĒJA reģistrēšanās ir obligāta.

1.5. Jebkāda EKASE interneta veikala tīmekļa lappuses, tās satura vai informācijas izmantošana pretlikumīgos nolūkos, arī pārdošanas un tālākpārdošanas, reklamēšanas vai citos komerciālos nolūkos ir aizliegta bez PĀRDEVĒJA rakstiskas piekrišanas.

1.6. Pirkuma apmaksu iespējams veikt, izmantojot maksājuma karti (Visa, Mastercard un Maestro) vai Swedbank, Luminor, Citadele, SEB internetbanku.

1.7.  Jebkuras nesaskaņas, kas rodas starp PIRCĒJU un PĀRDEVĒJU tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

1.8. Maksa par eKase interneta veikala izmantošanu var tikt pievienota pirkumam. 

- Maksa par eKase interneta veikala izmantošanu dažādiem pasākumiem var tikt noteikta dažāda. 

 

2. EBIĻEŠU IEGĀDES NOTEIKUMI

2.1.PĀRDEVĒJS neuzņemas atbildību par pazaudētām vai bojātām EBIĻETĒM. 

2.2.Pasākuma atcelšanas, pārcelšanas vai norises vietas maiņas gadījumā ar biļešu atpirkšanu un/vai kompensēšanu nodarbojas PASĀKUMA ORGANIZATORS, ja nav paziņots citādi. 

      2.2.1. Biļešu atpirkšanas gadījumā tiek atmaksāta biļetes cena, bet netiek atmaksāta eKase piemērotā komisijas maksa par pakalpojumu. 

2.3.PĀRDEVĒJS interneta veikalā  www.ekase.lv pārdot ieejas biļetes uz pasākumu tikai EBIĻETES veidā, kas ir PDF fails, kurš tiek nosūtīts uz PIRCĒJA norādīto e-pasta adresi. Pasākuma norises vietā PIRCĒJS EBIĻETES var uzrādīt gan printētā PDF formātā, gan viedtālrunī.

2.4. PIRCĒJAM interneta veikalā EBIĻEŠU apmaksa jāveic 15 minūšu laikā, kopš tās ieliktas “Pirkumu grozā”. Ja dotajā laikā netiek veikts maksājums, EBIĻETES nonāk atpakaļ tirdzniecībā un PIRCĒJAM darījums ir jāveic no jauna.  

2.5. PIRCĒJAM vienā pirkuma reizē ir iespēja iegādāties ne vairāk kā 7 EBIĻETES. 

2.6. PĀRDEVĒJS un PASĀKUMA ORGANIZATORS nav atbildīgs, vai EBIĻETES uzrādītāja persona ir arī EBIĻETI nopirkusī persona un neatbild par šajā gadījumā izraisītajiem zaudējumiem. PĀRDEVĒJS un PASĀKUMA ORGANIZATORS neuzņemas atbildību par EBIĻETES ļaunprātīgu pavairošanu. Pasākuma teritorijā tiks ielaists tikai viens apmeklētājs - pirmais EBIĻETES uzrādītājs. 

2.7. Nopirktās EBIĻETES un BIĻETES atpakaļ nepieņem un nemaina.

2.8. Pasākuma teritorijā aizliegts veikt ar Organizatoru nesaskaņotas reklāmas vai mārketinga aktivitātes.

2.9. Iegādājoties EBIĻETES, kam ir paredzēta atlaide, pasākuma norises vietā jāuzrāda atlaides dokuments (apliecība, drauga karte vai cits konkrētajai atlaidei piemērots dokuments). Bez šī dokumenta EBIĻETE nav derīga. Viena biļete ar atlaidi der vienai personai ar atlaidi piemērojošu dokumentu. Katram biļetes turētājam ir nepieciešams savs atlaides dokuments, neskatoties uz to, ka EBIĻETES pircējs ir bijis viens cilvēks. 

2.10. Aizliegts eKasē iegādātās biļetes izmantot reklāmas vai mārketinga kampaņās bez pasākuma organizatora rakstiskas atļaujas.

2.11. PIRCĒJS ir atbildīgs par korektas e-pasta adreses ievadi, nepareizi ievadot e-pasta adresi pastāv risks, ka biļete nonāks cita cilvēka rokās vai tiks nosūtīta uz neeksistējošu e-pastu.

      2.11.1. PĀRDEVĒJS nav atbildīgs par automātisku ebiļetes nosūtīšanu uz nekorektu e-pasta adresi, kad tādu ir ievadījis PIRCĒJS. Pēc šāda gadījuma biļete nevar tikt anulēta. Jaunas biļetes vietā netiek sūtītas. 

      2.11.2. PIRCĒJAM nav tiesības pieprasīt atmaksu par iegādātajām EBIĻETĒM, ja tās nav izmantojis un/vai nav saņēmis e-pastā. Visas PIRCĒJA iegādātās EBIĻETES ir iespējams apskatīt un uzrādīt no PIRCĒJA profila eKase.lv. 

2.12. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas situācija un tās dēļ tiek pārcelts pasākums, iegādātā biļete ir derīga uz jauno pasākuma norises datumu. Organizatoram ir pienākums jauno pasākuma norises datumu izziņot ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc nepārvaramas varas situācijas beigām. Biļešu atpakaļ uzpirkšana šajā gadījumā netiek veikta. 

      2.12.1. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas situācija un pasākumu nav iespējams pārcelt, tas tiks atcelts, iespēju robežās PIRCĒJAM tiek piedāvāts apmeklēt citu līdzvērtīgu attiecīgā organizatora pasākumu vai arī tiks veikta biļešu atpakaļ uzpirkšana atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam. 

3. BIĻEŠU APDROŠINĀŠANAS NOTEIKUMI

balcialogo.jpg

 Biļešu apdrošināšanas pakalpojuma sniedzējs ir apdrošināšans sabiedrība Balcia Insurance SE, apdrošinājuma ņēmējs ir SIA EKASE un apdrošinātais ir biļetes turētājs (pasākuma apmeklētājs).

 • Apdrošināšana, kas sniedz individuālus Biļešu apdrošināšanas risinājumus.
 • Apdrošināšana, kas sedz zaudējumus, ja iepriekš neparedzēta gadījuma rezultātā apdrošinātā persona nespēj saņemt pakalpojumu apdrošinātajā biļetē norādītajā laikā un vietā. 

SEGSIM ZAUDĒJUMUS, JA UZ PASĀKUMU NEVARI IERASTIES DĒĻ:

 • SPKC ierobežojuma
 • Negadījuma Tavā Mājoklī (ne vairāk kā 2 dienas pirms pasākuma)
 • Tavas vai Radinieka pēkšņas saslimšanas vai nelaimes gadījumā
 • Tavas vai Radinieka nāves
 • Transportlīdzekļa
 • Pakalpojuma pārcelšanas un atlikšanas
 • Pakalpojuma atcelšanas

KĀ PIETEIKT ATLĪDZĪBU:

Rīkojies atbilstoši konkrētajai situācijai un, tiklīdz tas ir iespējams, sazinies ar Balcia Insurance SE vai aizpildot atlīdzības pieteikuma anketu. Tev ir jāiesniedz:

 • Apdrošinātā Pakalpojuma biļete
 • Informācija par iemeslu, kādēļ nebija iespējams saņemt Pakalpojumu un to pamatojošos dokumentus

Iepazīstieties ar Apdrošināšanas noteikumiem un IPID, un ja nepieciešams, jautājiet papildu informāciju Balcia Insurance SE, balcia@balcia.lv vai 82222  

4. MP3 IEGĀDES NOTEIKUMI

4.1. Saskaņā ar Licences līgumu, kurš noslēgts starp PĀRDEVĒJU un Biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA) un LR Autortiesību likumu ar MP3 lejupielādi PIRCĒJS iegūst tiesības tikai uz vienas MP3 kopijas glabāšanu. Jebkurai tālākai reproducēšanai vai publiskai atskaņošanai PIRCĒJAM nepieciešama atļauja (licence).

4.2. Mūzika šajā interneta vietnē ir darīta pieejama ar AKKA/LAA atļauju.  www.ncb.dk  www.akka-laa.lv .

5. PIEGĀDES NOTEIKUMI

5.1. EBIĻETE ir PDF fails, kurš PIRCĒJAM tiek nosūtīts uz PIRCĒJA norādīto e-pasta adresi. Pasākuma norises vietā PIRCĒJS EBIĻETES var uzrādīt gan printētā PDF formātā, gan viedtālrunī. EBIĻETES PDF failu iespējams lejuplādēt arī no EKASE interneta veikala tīmekļa lappuses.

5.2. MP3 piegāde notiek uz PIRCĒJA norādīto e-pasta adresi. Pēc pirkuma apmaksas PIRCĒJS var lejuplādēt MP3 failu no EKASES interneta veikala tīmekļa lappuses, kā arī PĀRDEVĒJS nosūta PIRCĒJAM linku uz iegādāto MP3 failu, kuru PIRCĒJS pats lejuplādē.  

5.3. Pasūtītās PRECES tiek piegādātas uz PIRCĒJA norādīto adresi. Šobrīd pasūtījumus nav iespējams saņemt mūsu birojā. Kvīti par maksājuma veikšanu PĀRDEVĒJS nosūta uz PIRCĒJA norādīto epasta adresi.

5.4. PREČU piegādes maksa nav iekļauta EKASE interneta veikalā norādītajā PRECES cenā un ir atkarīga no PREČU svara, izmēra un piegādes attāluma. Piegādes maksa tiek aprēķināta pirkuma veikšanas brīdī.

5.5. PĀRDEVĒJS veic PREČU piegādi 5-10 darba dienu laikā pēc pirkuma maksas saņemšanas.

5.6. PREČU piegāde pa pastu notiek sadarbībā ar VAS “Latvijas Pasts” un saskaņā ar VAS “Latvijas Pasts” tarifiem.  

6. ATTEIKUMA TIESĪBAS

6.1. Saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, PIRCĒJS ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības - 14 kalendāro dienu laikā atgriezt PĀRDEVĒJAM EKASE interneta veikalā iegādātās PRECES, uzrādot PREČU iegādi apliecinošu dokumentu. 

6.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad PIRCĒJS ir saņēmis PRECI vai tās daļu.

6.3. Atteikuma tiesību izmantošana nevar tikt attiecināta uz EKASE interneta veikalā iegādātajām EBIĻETĒM, MP3 failiem, DIGITĀLO saturu, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, un PRECĒM, kas ir iegādātas uz "PASŪTĪJUMA" jeb iegādātas un speciāli klientam ražotas PRECES.

6.4. PIRCĒJS ir atbildīgs par PRECES kvalitātes saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. PĀRDEVĒJAM ir tiesības PIRCĒJAM atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja PRECE ir lietota, bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret PRECI, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

6.5. PIRCĒJS, izmantojot atteikuma tiesības un atgriežot PRECES, apmaksā PRECES atgriešanas izdevumus (pasta vai pakomāta pakalpojumus)

6.6. PĀRDEVĒJS, iestājoties atteikuma tiesību piemērošanas gadījumam, atmaksā PIRCĒJAM naudas summu, kas vienāda ar atgrieztās preces cenu EKASE interneta veikalā.

7. PERSONAS DATU APSTRĀDE

Saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem, Personas dati ir tikai tie dati, kurus tiešsaistē iesniedz SIA “Ekase” internetveikala lietotājs.  Lietotājs apstiprina, ka datus ievada labprātīgi. 

Dati, kas tiek ievākti:

- Klienta vārds, uzvārds, mobilais tālrunis, e-pasts

- Darījuma dati (maksājuma veids)

Dati tiek izmantoti, lai nodrošinātu SIA “Ekase” internetveikala (vietnē www.ekase.lv) veiksmīgu darbību un komunikāciju ar klientu:

- Pirkuma apstrādei

- Maksājuma pieņemšanai

- Klientu atbalsta nodrošināšanai

- pasūtījuma apstiprinājuma, piegādes un citu ar pirkumu saistītas informācijas nosūtīšanai

- SIA Ekase informatīvā pasta izsūtīšanai 

Dati var tikt nodoti:

- Trešajām pusēm - SIA “Ekase” servisa nodrošinātājiem - serveru un IT infrastruktūras uzturētājiem

- pasākumu partneriem – Organizatoriem - veiksmīgai servisa nodrošināšanai. Informācija par Organizatoru ir norādīta uz biļetes 

Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no SIA Ekase informatīvā pasta saņemšanas, kā arī pieprsīt sava lietotāja profila un datu dzēšanu rakstot uz e-pastu info@ekase.lv .

8. SĪKDATŅU LIETOŠANA EKASE.LV

SIA Ekase tirdzniecības platformā www.ekase.lv tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā "cookies"). 

Sīkdatnes tiek izmantotas satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām. Lietojot vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. 

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz jūsu datoru vai mobilo iekārtu www.ekase.lv apmeklēšanas laikā. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot mājaslapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā, atcerēties Jūsu norādītos iestatījumus. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu. 

Platformā www.ekase.lv tiek izmantotas sīkdatnes, lai: 

1. Nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;

2. Pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti Jūsu lietošanas paradumiem - tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītam saturam;

3. iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu - apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.

4. Parādītu Jūsu vajadzībām pielāgotu reklāmas informāciju. 

Ja vēlaties, varat sīkdatnes kontrolēt vai dzēst. Lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Ņemiet vērā, ka tad Jums atsevišķi iestatījumi būs jāpielāgo katru reizi, kad apmeklēsiet vietni, turklāt, iespējams, daži pakalpojumi un funkcijas vietnē nedarbosies. Plašāk lasiet šeit: https://www.aboutcookies.org 

9. EKASE+ IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

eKase+ sniedz iespēju ekase klientam, kurš ir iegādājies biļetes uz kādu no eKase tirdzniecībā esošajiem pasākumiem, tās ievietot atpakaļ tirdzniecībā. Tā ir vieta, kur droši, godīgi un ērti pārdot un iegādāties biļetes klientu starpā. Ievietojot un/vai iegādājoties biļeti eKase+ tirdzniecībā klients piekrīt sekojošiem noteikumiem: 

1.Lai ievietotu biļeti tirdzniecībā eKase+ klientam jādodas uz savu profilu eKase.lv, jāizvēlas biļetes, kuras ievietot tirdzniecībā un jānospiež tirdzniecību apstiprinošā poga.

2. Tirdzniecībā ievietotu ebiļeti tirdzniecības laikā eKase+ nav iespējams lejupielādēt no sistēmas.

3. Tirdzniecībā ievietotu ebiļeti, kura ir veiksmīgi pārdota ir aizliegts pārdot atkārtoti tai skaitā citās digitālās tirdzniecības vietnēs. 

4. eKase+ negarantē, ka tirdzniecībā ievietota ebiļete tiks pārdota. 

5. Biļetes īpašniekam jeb pārdevējam nav tiesības atteikties no ebiļetes tās nepārdošanas gadījumā un saņemt naudu atpakaļ.

6. Par tirdzniecību eKase+ tiek piemērota komisijas maksa, uz dažādiem pasākumiem tā var atšķirties. 

    6.1. Komisijas maksa par tirdzniecību eKase+ biļetes pārdevējam tiek parādīta pirms biļetes ievietošanas eKase+

    6.2 Ievietojot biļeti eKase+ biļetes pārdevējs piekrīt norādītajai komisijai, kas tiks ieturēta no biļetes cenas. 

7. Komisijas maksa var tikt ieturēta arī no eKase+ biļetes pircēja, kas ir norādīta pirms biļešu iegādes.

8. Biļetes tirgotājs ir pats atbildīgs par biļetes izņemšanu no tirdzniecības eKase+ pienākot pasākuma dienai, ja biļete nav līdz tam vēl pārdota.

9. eKase+ tirdzniecībā iegādātas biļetes, tāpat kā eKase iegādātās biļetes, nav iespējams nedz mainīt pret citām biļetēm, nedz atgriezt atpakaļ, lai saņemtu atmaksu. 

10. eKase+ garantē, ka eKase+ tirdzniecībā iegādāta biļete būs derīga. 

11. Uz atsevišķiem pasākumiem biļetes var nebūt pieejamas tirdzniecībai eKase+. EKase+ biļešu tirdzniecība tiek slēgta 3 dienas pirms pasākuma.

12. Uz eKase+ iegādātajām biļetēm attiecās arī standarta ebiļešu iegādes noteikumi, kuri ir minēti noteikumu 2. punktā.

 13. Par pārdotām biļetēm eKase+ naudas līdzekļi tiek pārskaitīti 5-10 darba dienu laikā pēc biļetes pārdošanas eKase+.

      13.1. Pārskaitījums tiek veikts uz Klienta norādīto bankas kontu

      13.2. Bankas kontam jābūt kādā no LR reģistrētām bankām. 

      13.3. Naudas līdzekļi par pārdotām biļetēm netiek pārskaitīti uz ārvalstu kontiem. 

PASĀKUMU APMEKLĒŠANAS NOTEIKUMI

Publisko pasākumu apmeklējuma noteikumi ir atkarīgi no varasiestāžu izdotiem noteikumiem un lēmumiem, kā arī no pasākumu organizatoru izdotiem pasākumu iekšējās kārtības noteikumiem, kas epidemioloģiskās situācijas dēļ var neprognozējami mainīties. Organizatora izdotie noteikumi ir meklējami katra individuālā pasākuma lapā. Iegādājoties biļeti, tiek pieņemts, ka apmeklētājs ir iepazinies ar šiem noteikumiem un apņemas tos ievērot.

Vispārīgie noteikumi

1. Iegādājoties pasākuma biļetes un/vai ienākot vai mēģinot ienākt pasākuma teritorijā, tiek pieņemts, ka apmeklētājs ir iepazinies ar šiem noteikumiem un apņēmies ievērot tos, kā arī Latvijas Republikas normatīvos aktus.

2. Pasākuma laikā filmēšanu un fotografēšanu drīkst veikt tikai rīkotājs vai tā pilnvarotās personas. Pasākuma apmeklētājs (turpmāk – Apmeklētājs) saprot un piekrīt, ka ir iegādājies biļetes uz publisku pasākumu, Apmeklētāja atrašanās un veiktās darbības pasākuma norises vietā un ap to ir uzskatāmas par publiskām un, ka Apmeklētāja rīcība vai uzvedība pasākumā nevar tikt uzskatīta par privātu pēc būtības. Apmeklētājs piešķir atļauju Pasākuma organizatoram vai attiecīgi pilnvarotai trešajai personai izmantot Apmeklētāja vārdu, tēlu, līdzību, darbību un paziņojumus jebkādā audio, video vai foto fiksācijā vai citā veidā, kas veikts pasākuma laikā, pirms vai pēc tā bez termiņa un teritorijas ierobežojuma, jebkurā vidē vai kontekstā šobrīd zināmā vai nākotnē pieejamā veidā bez Apmeklētāja īpašas atļaujas un bez jebkādas atlīdzības Apmeklētājam vai Apmeklētāja pārstāvim.

3. Pasākuma teritorijā ir aizliegts veikt jebkādu komercdarbību bez iepriekšēja rakstiska saskaņojuma ar rīkotāju.

4. Pasākumā tiks ielaistas tikai personas ar derīgām biļetēm. Biļetēm ir jāatrodas pie apmeklētāja visu pasākuma apmeklējuma laiku. Nespēja uzrādīt biļeti var būt par iemeslu apmeklētāja izraidīšanai no pasākuma teritorijas.

5. Biļete var tikt atzīta par nederīgu, ja tā ir bojāta, saplēsta, izmainīta (saķēpāta, saburzīta, aplieta, tai ir noplēsta daļa u.tml.). Noplēšot fiziskās biļetes pasakni, tā kļūst nederīga.

6. Rīkotājs var atteikt iekļūšanu pasākuma teritorijā, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka uzrādītās biļetes ir pirktas no nepilnvarotiem tirgotājiem vai citiem neatļautiem avotiem, vai ja tās ir kopētas vai pavairotas kā citādi.

7. Priekšnosacījums iekļūšanai pasākuma teritorijā ir personīgo mantu apskate, tā tiek veikta, lai nodrošinātu apmeklētāju drošību. Kārtības uzturētāji drīkst apskatīt gan apģērbu, gan somas un to saturu, gan citas lietas, kas tiek noteiktas pēc rīkotāja ieskatiem, gan ienākot pasākuma teritorijā, gan izejot no tās.

8. Apmeklētājam var atteikt iekļūšanu pasākuma teritorijā, ja, pēc rīkotāja domām, viņš ir pārmērīgā reibuma stāvoklī vai var nonākt pārmērīgā alkohola reibuma stāvoklī.

9. Atkārtota ieeja pasākuma teritorijā ar iepriekš izmantotu biļeti vai ielūgumu ir kategoriski aizliegta.

10. Apmeklētājam var tikt liegta iekļūšana pasākuma teritorijā vai viņš var tikt izraidīts bez jebkādas kompensācijas, ja apmeklētājs atsakās ārpus koncerta teritorijas atstāt 11. punktā minētās aizliegtās lietas vai arī nepiekrīt personīgo mantu apskatei, kā arī tad, ja pamatotā kārtības uzturētāja ieskatā apmeklētāja:

         10.1.uzvedība rada riskus savai un citu apmeklētāju veselībai un drošībai;
         10.2. ietekmē citu apmeklētāju iespējas netraucēti skatīties koncertu/būt pasākumā;
         10.3. ietekmē pasākuma gaitu;
         10.4. var bojāt vai bojā pasākuma teritorijas vai rīkotāja īpašumu;
         10.5. pārkāpj normatīvos aktus;
         10.6. pārkāpj šos vai citus noteikumus, kas jāievēro pasākuma laikā.

11. Pasākuma teritorijā aizliegts ienest:
         11.1. visu veidu ieročus un pašaizsardzības ierīces;
         11.2. dūmu sveces un jebkurus sprādzienus imitējošus un pirotehnikas izstrādājumus;
         11.3. ugunsnedrošas, sprāgstošas, indīgas, toksiskas un kodīgi smaržojošas vielas;
         11.4. viegli uzliesmojošus priekšmetus vai vielas;
         11.5. lietussargus;
         11.6. radioaktīvus materiālus;
         11.7. narkotiskās un psihotropās vielas;
         11.8. profesionālo foto un video tehniku (ar noņemamu objektīvu);
         11.9. lāzeriekārtas;
         11.10. lielgabarīta lietas un somas (tilpums lielāks par 5 litriem);
         11.11. visu veidu dzērienus un ēdienus (neatkarīgi no iepakojuma);
         11.12. lidojošus priekšmetus (radiovadāmus, bezpilota objektus u.c.);
         11.13. Selfie stick jeb pašiņkātus;
         11.14. jebkuru citu objektu, kas, pēc rīkotāja domām, var radīt apdraudējumu vai traucējumu citiem apmeklētājiem vai pasākuma norisei.

12. Neskatoties uz 11. punktā minētajiem ierobežojumiem, rīkotājs var noteikt papildu ierobežojumus, kas saistīti ar drošības prasībām .

13. Pasākuma teritorijā aizliegts lietot atribūtiku un transparentus vai izmantot skandēšanu, izsaucienus un žestus, kas izraisa sociālu, rasu, reliģisku, nacionālu un starpvalstu naidu, kā arī norāda uz sociālu, rasu, reliģisku, nacionālu un starpvalstu pārākumu.

14. Pasākuma teritorijā aizliegts radīt šķēršļus apmeklētāju un dalībnieku kustībai, rāpties uz norobežojumiem, margām, apgaismes ierīcēm, mastiem, nesošajām konstrukcijām.

15. Pasākuma teritorijā aizliegts rīkot jebkādas politiskas akcijas.

16. Pasākuma teritorijā aizliegts izmantot tādas apģērba detaļas, priekšmetus un uzvedības metodes, kas aizsedz apmeklētāja seju.

17. Pasākuma teritorijā aizliegts smēķēt tam neparedzētās vietās. Šis ierobežojums attiecas uz visa veida cigaretēm, t.sk. e-cigaretēm, vape, iqos, salt u.tml.

18. Jāievēro, ka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem bērns, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, nakts laikā (no pulksten 22:00 līdz 6:00) nedrīkst atrasties sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes, bērnu aprūpes iestādes vadītāja vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas.

19. Rīkotājs neuzņemas atbildību par pasākuma teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu un citu preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Pilnu atbildību par to uzņemas konkrētais preces pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs.

20. Rīkotājs patur tiesības mainīt pasākuma programmu vai uzstāšanās kārtību gadījumā, ja pasākumā piedalās vairāk nekā viena grupa vai mākslinieks.

21. Apmeklētājs apzinās, ka pasākuma laikā izmantotās skaņu pastiprinošās iekārtas var radīt papildu slodzi dzirdei, kā arī to, ka pasākuma laikā var tikt izmantotas gaismu iekārtas ar stroboskopisku efektu.

22. Neatļautu priekšmetu vai jebkādu citu priekšmetu nodošana uzglabāšanai pasākuma apkalpojošajam personālam vai kārtības uzturētājiem nav paredzēta un netiks nodrošināta. 

23. Apmeklētāju pienākumi:
         23.1. ievērot šos noteikumus;
         23.2. ja atskan evakuācijas paziņojums, atstāt pasākuma teritoriju pa tuvāko evakuācijas ceļu, sekojot norādēm vai kārtības uzturētāju norādījumiem;
         23.3. nekavējoties ziņot rīkotājiem, kārtības uzturētājiem par aizdomīgiem priekšmetiem, ugunsgrēka un piedūmojuma pazīmēm, likumpārkāpumiem un citiem drošības apdraudējumiem;
         23.4. Pasākuma teritorijā apmeklētājs pats ir atbildīgs par savu īpašumu, rīkotājs neuzņemas nekādu atbildību par īpašumu, kas ir nozaudēts, nozagts vai bojāts pasākuma laikā. Jebkādas lietas,  kas tiek atstātas pie ieejas/izejas vai kārtības uzturētājiem, ir paša apmeklētāja atbildība;
         23.5. Pasākuma apmeklēšana ar dzīvniekiem nav atļauta.
         23.6. Visi priekšmeti, kas koncerta laikā nonāk uz skatuves vai aiz pūļa aizsargbarjerām tiks konfiscēti un nodoti tiesībsargājošajām institūcijām.